Molimo rotirajte uređaj iz uspravnog u vodoravni položaj.
Uslovi korišćenja

Dobrodošli na internet stranicu www.hbogo.rs (internet stranica u daljem tekstu: „HBO GO Stranica“). Vlasnik HBO GO Stranice i pružalac usluge na zahtev HBO GO je  HBO Europe s.r.o. sa sedištem u Republici Češkoj, Praha 7, Jankovcova 1037/49, poštanski broj: 170 00, registarski broj: 61466786, registrovano pri Opštinskom sudu u Pragu, odeljak C, 29418 (“HBO Europe”). HBO Europe možete kontaktirati na adresi sedišta, putem telefona: 00385(1)6681591 ili e-mail adrese: sekretariat@hbo.cz">sekretariat@hbo.cz. Telo nadležno za nadzor nad pružanjem usluga televizije i televizije na zahtev je Veće za pružanje usluga radija i televizije sa sedištem u Češkoj Republici, Praha 2, Škrétova 44/6, poštanski broj: 120 00. HBO GO Stranicom upravlja HBO Holding Zrt. (registrovano sedište: H-1026 Budapest, Riado u. 5., u daljem tekstu: „HBO Holding“).

Korisnici potvrđuju da je HBO Česká isključivi nosilac prava nad Uslugama. HBO Česká je pružalac Usluga, uključujući audiovizuelnu medijsku uslugu na zahtev, poznatu pod nazivom HBO GO, na koju se primenjuje pravo Republike Češke. Veće za radio i televizijsko emitovanje vrši nadzor nad HBO GO uslugom.

Korišćenjem bilo kojih medija i sadržaja koji zahtevaju registraciju (u daljem tekstu: „HBO GO Usluge“) i bilo kojih drugih promotivnih medijskih sadržaja (u daljem tekstu: „Promotivne usluge“; HBO GO Usluge i Promotivne usluge zajedno u daljem tekstu: „Usluge“) dostupnih na HBO GO Stranici – Vi kao korisnik (u daljem tekstu: „Korisnik“) prihvatate Uslove korišćenja, kako su niže navedeni. Stoga zahtevamo da pažljivo pročitate nastavak pre korišćenja HBO GO Stranice. Ukoliko ne prihvatate sledeće uslove, zahtevamo da ne koristite naše Usluge. HBO GO Stranica može sadržati dalje uslove korišćenja o kojima će Korisnici biti obavešteni pre korišćenja određene aplikacije.

Identifikacija kvalifikovanih korisnika, isključenje ugovornog odnosa

HBO GO Usluge mogu biti korišćene samo od strane Korisnika koji imaju zaključen važeći pretplatnički ugovor (u daljem tekstu: „Pretplatnički ugovor“) sa bilo kojim operaterima koji su ovlašćeni da distribuiraju HBO GO Usluge (u daljem tekstu: „Operater“). Ni HBO Česká niti HBO Holding, ne zaključuju Pretplatničke ugovore sa Korisnicima. Stoga, nijedanKorisnik ne može  podneti neposredni novčani ili drugi zahtev protiv HBO Česká ili HBO Holding u vezi sa Uslugama. Sva prava i obaveze Korisnika u vezi sa HBO GO Uslugama su predviđeni u Pretplatničkom ugovoru koga se Korisnik mora u potpunosti pridržavati. Korisnik prihvata da se bilo koji zahtev u vezi sa HBO Uslugama može podići samo protiv Operatera, obzirom da Operater pruža HBO GO Usluge Korisniku u skladu sa Pretplatničkim Ugovorom. Primarno je Operater taj koji može da uskrati, obustavi ili prekine HBO GO Usluge usled zloupotrebe Pretplatničkog ugovora ili ovih Uslova korišćenja.

Korisnici koji nemaju Pretplatnički ugovor, ali sa Internet pretplatom, mogu pristupiti Promotivnim uslugama u Srbiji, međutim, pristup može biti uskraćen, obustavljen ili prekinut u bilo koje vreme bez obaveze obrazlaganja.

Bilo kakva izjava bilo kog tipa koja se nalazi na HBO GO Stranici ne može se smatrati ponudom za zaključenje ugovora ili prihvatanjem ponude za zaključenje ugovora.

Usluga

Korišćenjem HBO GO Usluga Korisnik prihvata sledeće:

(a) Korisnik prihvata da su Usluge dostupne samo preko uređaja (u daljem tekstu: „Uređaj(i)“) koji su tehnološki pogodni i odgovarajući da prikazuju Usluge. Informacije o tehnološkoj kompatibilnosti i odgovarajućim Uređajima se mogu naći: Podrška proizvoda;

(b) Da bi koristili HBO GO Usluge Korisnici moraju da se registruju na HBO GO Stranici, gde, između ostalih podataka, moraju da daju korisničko ime, lozinku, e-mail adresu ili druge identifikatore registracije (npr. ADSL identifikator, broj ugovora itd.) (u daljem tekstu: „Registracija“). U postupku Registracije Korisnici moraju da daju informacije o svom polu, datumu rođenja i poštanskom broju svoje kućne adrese u statističke svrhe. Korisničko ime može biti bilo koje ime (nadimak). Korisnici prihvataju da registracija Uređaja koji je namenjen da bude korišćen je takođe deo Registracije. Korišćenjem Usluga Korisnici moraju da prihvate Pravila privatnosti;

(c) da bi koristili HBO GO Usluge Korisnici moraju imati važeći ugovor zaključen sa Operaterom ili drugim pružaocem internet usluga o pružanju usluge pristupa Internetu;

(d) Od Korisnika se zahteva da imaju sledeću neprekidnu širokopojasnu internet konekciju: (i) u slučaju PC, laptopa i vezanih TV platformi minimum 1000 kb/sec; (ii) u slučaju mobilnih telefona i tablet platformi 700 kb/sec;

(e) Korisnici su isključivo odgovorni za čuvanje identifikatora registracije (npr. ADSL identifikator, broj ugovora itd.), korisničkog imena i lozinke poverljivim;

(f) Korisnici moraju da bez odlaganja obaveste Operatera ukoliko steknu znanje o bilo kakvoj zloupotrebi njihovog korisničkog identifikatora;

(g) Korisnici mogu da koriste HBO GO Usluge omogućene na HBO GO Stranici u Srbiji, osim ako drugačije nije predviđeno Pretplatničkim ugovorom;

(h) Korisnici imaju pravo da se registruju na HBO GO Stranici samo ukoliko imaju najmanje 18 godina;

(i) Za vreme registracije, od Korisnika se zahteva da nameste podešavanje roditeljske kontrole;

(j) Korisnici imaju pravo da ponište svoju Registraciju sa HBO GO Stranice u bilo koje vreme slanjem poruke na e-mail adresu siteadmin@hbogo.eu. Operater može takođe  da inicira poništaj registracije Korisnika od strane HBO Holding ili može da poništi Registraciju Korisnika prema sopstvenoj diskreciji (u daljem tekstu: „Poništaj registracije“). Operater može da zahteva Poništaj registracije Korisnika ili da poništi Registraciju Korisnika prema sopstvenoj diskreciji iz razloga koji uključuju ali se ne ograničavaju na prestanak ugovornog odnosa između Operatera i Korisnika. HBO Holding nema obavezu da istražuje pravni osnov zahteva za Poništaj registracije od strane Operatera. Nakon Poništaja registracije Korisnici nemaju pravo da koriste HBO GO Usluge dok se ponovo ne registruju na HBO GO Stranici.

Dalje korisne informacije o Uslugama se mogu naći: Često postavljana pitanja

Service fee

Pretplata koju Korisnik plaća po Pretplatničkom ugovoru predstavlja celokupnu naknadu za prijem HBO GO Usluga. Posledično, Korisnici ne treba da plaćaju nikakvu dodatnu naknadu.

Broj uređaja koji se mogu koristiti

Broj Uređaja na svakoj platformi (trenutno na kompjuter, kasnije mobilni telefon, tablet računar, povezani TV, IP povezani STV itd.) koji je Korisniku dozvoljeno da registruje utvrđen je Pretplatničkim ugovorom. Pretplatnički ugovor takođe utvrđuje broj platformi na kojima je Korisnik ovlašćen da registruje Uređaje. Novi Uređaj se takođe može registrovati nakon brisanja prethodno korišćenog Uređaja, ali u slučaju iste platforme, minimalni vremenski period utvrđen Pretplatničkim ugovorom mora da protekne između registracija različitih Uređaja. Korisnik prihvata da ukoliko se upotrebom bilo kog Uređaja krše ovi Uslovi korišćenja i Pretplatnički ugovor, HBO GO Usluge neće biti dostupne takvom Korisniku.

Okvir korišćenja

Korisnici mogu da koriste Usluge isključivo za svoje lične i privatne potrebe. Bilo koja upotreba u poslovne i javne svrhe je strogo zabranjena.

Izmena Uslova korišćenja

Korisnici prihvataju da ovi Uslovi korišćenja mogu povremeno biti izmenjeni. Korišćenjem Usluga od strane Korisnika smatraće se prihvatanjem izmenjenih Uslove korišćenja.

Protivpravno ponašanje Korisnika

Protivpravne ili neovlašćene radnje uključuju bez ograničenja sledeće:

- Menjanje, prilagođavanje, dešifrovanje bilo kog dela Usluga i njihovo preuzimanje na bilo koji Uređaj;

- Upotrebu automatske aplikacije, pretraživača, programa za traženje i dešifrovanje ili bilo koje druge aplikacije, kojom je moguće pristupiti, izmeniti ili indeksirati Uslugu ili bilo koji njen deo;

- Neovlašćeno hakovanje ili pokušaj hakovanja u IT sistem koji se odnosi na Usluge;

- Prikupljanje informacija (uključujući korisnička imena, lozinke i e-mail adrese) o drugim Korisnicima u bilo koje svrhe;

- Promena formata i izmena bilo kog dela HBO GO Stranice;

- Objavljivanje materijala u vezi sa Uslugama;

- Stvaranje identifikatora korisnika automatskim i prevarnim metodama.

Isključenje odgovornosti

HBO Česká i HBO Holding, kao i njihovi vlasnici, povezana društva, poslovni partneri, savetnici i agenti ovim isključuju svaku i bilo koju odgovornost za Usluge, autentičnost, kompletnost, zakonitost, pouzdanost, funkcionalnost i dostupnost medijskog sadržaja ili bilo kog drugog sadržaja stavljenog na HBO GO Stranicu.

Korišćenjem Usluga Korisnici su saglasni da koriste Usluge isključivo na sopstveni rizik i takođe da ni HBO Česká niti HBO Holding ne preuzimaju bilo kakvu odgovornost za bilo koju imovinsku ili nematarijalnu štetu ili gubitak koji mogu da nastanu tokom korišćenja Usluga.

HBO Česká i HBO Holding isključuju svaku i bilo koju obavezu jemstva i/ili garancije do najvećeg mogućeg stepena koji je dozvoljen prema merodavnom zakonu. Ni HBO Česká niti HBO Holding ne jemče niti garantuju za nesmetan rad i rad bez greške sadržaja i funkcija HBO GO Stranice, uklanjanje grešaka ili da je server koji prenosi Usluge bez bilo kakvih virusa ili drugih štetnih komponenata.

Ni HBO Česká niti HBO Holding ne daju nikakvu garanciju u pogledu upotrebe ili posledica upotrebe sadržaja i funkcija sa HBO GO Stranice niti  u pogledu njihove tačnosti, preciznosti, pouzdanosti ili bilo koje druge odlike. Korisnici prihvataju da su odgovorni za bilo koju štetu koju pretrpi Uređaj korišćen za preuzimanje Usluga i za troškove servisiranja i održavanja Uređaja.

Ni HBO Česká niti HBO Holding ne daju nikakvu garanciju za bilo koji prekid Usluge koji proističe iz greške, kvaliteta, ili prekida Internet konekcije Korisnika, ili za bilo koju imovinsku ili nematarijalnu štetu ili gubitak pretrpljene s tim u vezi.

Informacije i mišljenja koji se pojavljuju na obaveštajnim stranama ili „chat“ interfejsima HBO GO Stranice neće se smatrati informacijama i mišljenjima HBO Česká ili HBO Holding, ili bilo kog njihovog povezanog lica. Ni HBO Česká niti HBO Holding ne preuzimaju bilo kakvu odgovornost u pogledu gore pomenutih informacija i mišljenja i Korisnici prihvataju da bilo koji drugi Korisnik može steći znanje o i upotrebiti gore pomenute informacije i mišljenja. I HBO Česká i HBO Holding isključuju bilo koju odgovornost za gubitak, štetu (bilo da je stvarna, posledična, kaznena ili bilo koja druga šteta) povredu, dug, obavezu ili bilo koju drugu vrstu okolnosti, zasnovane na ili koje nastaju kao rezultat informacija ili mišljenja koja se pojavljuju na HBO GO Stranici.

Korisnici će učiniti svaki napor da zaštite svoje lične podatke, kao i svoje korisničko ime, lozinku, e-mail adresu koji su neophodni za korišćenje Usluga. Korisnici su odgovorni za bilo koji događaj ili radnju koja se dogodi kao posledica upotrebe njihovog korisničkog imena, lozinke, e-mail adrese ili ličnih podataka.

Materijali koji se šalju na Stranicu

HBO Česká je isključivi vlasnik svih obaveštenja, poruka, e-mailova, ideja, predloga, koncepata i bilo kog drugog materijals poslatog na HBO GO Stranicu, bez obzira na lokaciju sa koje su poslati i HBO Česká ima pravo da koristi poslati materijal u bilo kom trenutku u sadašnjosti ili budućnosti i u bilo koje svrhe. Ni HBO Česká niti HBO Holding ne preuzimaju odgovornost za bilo koje materijale poslate na HBO GO Stranicu.

Naknada, odšteta

Korisnici će nadoknaditi HBO Česká i/ili HBO Holding bilo koji zahtev podnet od strane trećeg lica koja se može pripisati ponašanju Korisnika za vreme korišćenja Usluga. Korisnici prihvataju obavezu obeštećenja HBO Česká ili HBO Holding kao njihovim i direktorima, zaposlenima i povezanim licima i HBO Česká and HBO Holding bilo koji gubitak i opravdane troškove advokata koji nastaju kao rezultat nepoštovanja bilo kojih odredaba ovih Uslova korišćenja od strane Korisnika.

Intelektualna svojina

Korisnici prihvataju da su struktura, pregled i izgled HBO GO Stranice zaštićeni kao autorsko pravo.

Sve Usluge, sadržaj i primenjivi softver (aplikacije) koje će se naći na HBO GO Stranici uključujući bez ograničenja, pripadajući medijski sadržaj i nepokretne slike, druge slike, fotografije, karaktere, imena, grafike, logoe, ilustracije kao i softverske proizvode (aplikacije) – su intelektualna svojina HBO Česká, HBO Holding ili drugih društava u okviru njihove grupe, ili treće strane koja je ovlastila HBO Česká ili HBO Holding da iste koristi. U skladu sa tim, sve Usluge, sadržaj i primenjivi softver (aplikacije) koje će se naći na HBO GO Stranici su zaštićeni autorskim pravom i drugom pravnom zaštitom. Strogo je zabranjeno umnožavanje, kopiranje, distribucija (uključujući putem e-maila, faksimila ili putem drugih elektronskih uređaja) objavljivanje, izmena, prenos ili druga upotreba na drugim Internet stranicama ili u okviru drugih računarskih mreža bilo kojih Usluga, sadržaja i primenjivog softvera (aplikacija) dostupnih na HBO GO Stranici.

HBO Česká neprekidno ažurira medijski sadržaj, objave i podatke stavljene na HBO GO Stranicu. HBO Česká ne preuzima bilo kakvu odgovornost za štetu koja proističe iz mana, nepreciznosti ili tehničkih problema. HBO Česká zadržava pravo da izmeni strukturu, pregled i/ili izgled ili sadržaj HBO Stranice, delimično ili u potpunosti u bilo koje vreme.

Linkovi

HBO Česká i HBO Holding neće biti odgovorni za sadržaj bilo kog spoljnog sajta održavanog od strane trećih lica, povezanog putem linka koji je stavljen na HBO GO Stranicu. Bilo ko može da kreira link koji upućuje  gledaoca na HBO GO Stranicu, pod uslovom da link ne navodi, ne sugeriše niti daje utisak da HBO Česká ili grupa ili privatno lice povezano sa HBO Česká, finansiraju ili podržavaju stranicu koja vodi do ove HBO GO Stranice. Korisnici ne mogu koristiti na svojoj stranici logo, žig, uslužni znak ili bilo koji drugi materijal zaštićen autorskim pravom koji se pojavljuje na HBO GO Stranici bez izričite pisane saglasnosti vlasnika datog znaka ili prava. Korisnici ne mogu da koriste bilo koji deo sadržaja ili bilo kog drugog materijala koji će se naći na HBO GO Stranici ili da ga uključe na bilo koji drugi Internet sajt bez prethodne pisane saglasnosti vlasnika.

Delimična ništavost

Ukoliko se pokaže da je bilo koja odredba ovih Uslova korišćenja nevažeća ili neizvršiva, to neće uticati na valjanost drugih odredaba ovih Uslova korišćenja koje će ostati u potpunosti važeće i na snazi.

Primenljivo pravo i nadležnost za rešavanje sporova

Srpsko pravo će biti merodavno za ove Uslove korišćenja, sa izuzetkom međunarodnih privatnih pravnih normi i principa. Strane će učiniti sve napore da prijateljski reše sve sporove, zahteve, pitanja ili razlike koje proističu iz ili su u vezi sa ovim Uslovima korišćenja. Svaki spor, neslaganje ili zahtev koji proističe iz ili je u vezi sa ovim Uslovima korišćenja biće podnet od bilo koje od strana u isključivu nadležnost nadležnog suda u Srbiji.

Zapažanja, obaveštenja

Korisnici su ovlašćeni da postavljaju pitanja i obaveštavaju Operatera o bilo kojim kvarovima preko HBO GO Stranice.

Pitanja  možete postaviti ovde: kontakt 

Možete nas obavestiti o bilo kom kvaru: Pomoć