Molimo rotirajte uređaj iz uspravnog u vodoravni položaj.
Pravila privatnosti

Pravila privatnosti

Podaci o kontorloru podataka:

Ime: HBO Holding Zrt (u daljem tekstu “Kontrolor podataka”)

Registrovano sedište: H-1026 Budapest, Riadó utca 5.

Broj registracije društva: 01-10-045709

Nadležni registar: Metropolitan Court of Justice as Registrar of Companies

Identifikator registracije Kontrolora podataka: 40331

Pristup putem e-maila: privacypolicy@hbogo.eu

 

 

Budući da ova Pravila privatnosti (u daljem tekstu: “Pravila privatnosti”) čine sastavni deo Uslova korišćenja i da su definicije iznete u Uslovima korišćenja takođe merodavne u postupku tumačenja Pravila privatnosti, ljubazno Vas molimo da pročitate Uslove korišćenja pre čitanja Pravila privatnosti.

 

Određenje obrade podataka:

 

Obrada podataka se može inicirati dobrovoljnim, konačnim i svesnim pristankom Korisnika tokom registracije na HBO GO Stranici, na osnovu informacija navedenih u Pravilima privatnosti. Korišćenje Usluga će se smatrati pristankom na obradu Podataka i čuvanje Podataka (kako je definisano niže).

 

Pravni osnov obrade podataka:

 

Dobrovoljni pristanak Korisnika je pravni osnov za upravljanje podacima u skladu sa stavom (1) člana 5 Zakona CXII iz 2011  o pravu na informativnu samostalnost i slobodu informacija koji se primenuje u Mađarskoj (u daljem tekstu: “Avtv”).Obim Pravila privatnosti:

 

Pravila privatnosti se primenjuju isključivo na obradu podataka u vezi sa Uslugama.

 

Obim podataka kojima se upravlja:

 

1. U toku postupka Registracije Korisnici biraju korisničko ime (npr. nadimak ili drugo ime koje ne mora da ukazuje na identitet lica), lozinku, e-mail adresu, godinu rođenja, pol, poštanski broj kućne adrese i druge identifikatore registracije (npr. ADSL identifikator, broj ugovora itd.) koji se zahtevaju tokom postupka Registracije (u daljem tekstu: “Podaci”). U toku obrade  Podataka Kontrolor podataka ne sme da otkrije Podatke trećem licu, osim Operatoru, ili da prenese, objavi ili poveže sa bilo kojom drugom obradom Podataka. Pored Podataka, nije potrebno da bilo koji drugi podaci budu dati. Korisnik je saglasan da je Kontrolor podataka  ovlašćen da prenese sve Podatke na Operatora, kako Operator pruža Usluge Korisniku.

 

2. Korisnici su saglasni da u toku pregledanja HBO GO Stranice, IP adresa kompjutera Korisnika, početno i krajnje vreme posete, identifikacija pregledanih Usluga, i u određenim slučajevima u zavisnosti od podešavanja kompjutera Korisnika, tip pretraživača i operativnog sistema biće zabeleženi. Sistem automatski beleži ove podatke.

 

3. U toku pregledanja HBO GO Stranice, sistem može da pošalje anonimnog identifikator posetioca, takozvani kolačić, na kompjuter Korisnika. Kolačići su datoteke podataka u tekst formatu, koje se čuvaju na hard disku Korisnika. Kolačići ne sadrže podatke ličnog tipa. Prema standardnim podešavanjima pretraživač prihvata kolačiće i čuva ih (npr. u ‘Temporarily downloaded Internet files’ datoteci). Ukoliko Korisnici ne žele da Kontrolor podataka ostavi kolačić na kompjuter Korisnika ili drugi uređaj, mogu da deaktiviraju prijem kolačića na pretraživaču. U takvim slučajevima HBO GO Usluge su dostupne bez ograničenja, ali upotreba drugih usluga na HBO GO Stranici (npr. usluga „Pomoć“) može biti ograničena.

 

Ciljevi obrade Podataka:

 

1. Ciljevi obrade podataka u pogledu Podataka koje pruže Korisnici su sledeći:

 

(i) identifikacija i provera odobrenja Korisnika (odnosno, omogućavanje da pristupi Uslugama),

 

(ii) aktiviranje kontrolnog podešavanja za roditelje (odnosno, opciono uskraćivanje Usluga s obzirom na godine),

 

(iii) upotreba Podataka u statističke svrhe; i

 

(iv) pružanje daljih usluga poručenih od strane Korisnika (npr. notifikacije, novosti, preporuke programa, programi vernosti, specijalne ponude, u daljem tekstu: “Dodatne usluge”). Kontrolor podataka se obavezuje da pruži Dodatne usluge Korisnicima isključivo nakon prethodnog zahteva i odobrenja od strane Korisnika i pruža mogućnost prestanka bilo kojih Dodatnih usluga.

 

2. Podaci zabeleženi u dnevniku datoteke u toku pregledanja HBO GO Stranice koriste se  prvenstvno za statističke svrhe (radi prikupljanja podataka o popularnosti stranice), zatim za detektovanje grešaka i  provere bezbednog rada HBO GO Stranice, i konačno za detektovanje i prevenciju nezakonitih spoljnih napada koji povređuju ili ugrožavaju integritet HBO GO Stranice.

 

3. Kontroloru podataka nije dozvoljeno da koristi Podatke u bilo koje svrhe osim onih ovde navedenih. Osim podataka prenetih Operatoru, Podaci se mogu otkriti trećoj strani nakon prethodnog dobrovoljnog i svesnog odobrenja Korisnika na osnovu detaljnih i iscrpnih informacija. Ovo ograničenje se ne primenjuje kada zakon zahteva da Kontrolor podataka otkrije bilo koje Podatke.

 

Trajanje obrade Podataka:

 

1. Period obrade podataka počinje od Registracije i završava se Poništajem registracije Korisnika.

 

2. Kontrolor podataka mora da obriše Podatke u roku od 10 radnih dana od dana prijema zahteva za brisanje bez obzira da li su poslati od strane Korisnika ili Operatora.

 

Ostale informacije:

 

1. Kontrolor podataka čuva Podatke isljučivo u digitalnom obliku. Samo zaposleni Kontrolora podataka koji su ovlašćeni da imaju pristup Podacima i da obavljaju usluge u vezi sa Podacima mogu imati pristup Podacima. Da bi obezbedio sigurnost Podataka, Kontrolor podataka mora primeniti sistem zaštite podataka koji je uobičajen u industriji, nadograđuje i ažurira ga na redovnoj bazi i čini sve što se može očekivati u datoj situaciji da spreči neovlašćeni pristup Podacima koji se obrađuju.

 

2. Kontrolor podataka ne uključuje obrađivača podataka u postupak obrade Podataka.

 

3. Strane uklučene u primenu prava navedenih u pod-odeljcima a) – c) člana 14 AVtv., i posledično Korisnici su ovlašćeni da zahtevaju informacije u pogledu obrade Podataka, ispravke ili izmene njihovih Podataka u bilo koje vreme putem pisma adresovanog na Kontrolora podataka ili elektronskim putem na  e-mail adresu gore navedenu. Ukoliko Korisnici nađu da obrada Podataka krši merodavno pravo, mogu da se obrate Mađarskom organu za zaštitu podataka (Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, address: H-1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.)   ili nadležnom sudu radi sprovođenja svojih prava.

4. U cilju postupanja u skladu sa obavezama iz stava (2) člana 17 Avtv. Kontrolor podataka briše Podatke, ukoliko

- obrada krši merodavno pravo;

- Korisnik zahteva brisanje;   

- su nepotpuni i netačni – i ovo se ne može ispraviti;

- je cilj obrade podataka ispunjen;

- je brisanje naloženo od strane suda ili organa za zaštitu podataka.

 

5. Kontrolor podataka će obavestiti Korisnika o bilo kakvom ispravljanju ili brisanju bez nepotrebnog odlaganja.

 

6. Internet stranice Kontrolora podataka mogu da sadrže referencu ili link ka stranicama koje održavaju drugi pružaoci usluga gde Kontrolor podataka ne može da utiče na proces obrade Podataka. Upozoravamo Korisnike na činjenicu da će ukoliko pristupe takvom linku, biti preusmereni na stranicu drugih pružalaca usluga. Ove stranice nisu i ne mogu biti kontrolisane od strane Kontrolora podataka, stim u skladu, Kontrolor podataka ne preuzima bilo kakvu odgovornost za objavljivanje podataka ili procedure koje utiču na lične podatke na ovim stranicama. U tim slučajevima Korisnici bi trebalo da pročitaju izjavu drugih pružalaca usluga u pogledu zaštite ličnih podataka.

 

7. Ukoliko se pokaže da je bilo koja odredba Pravila privatnosti nevažeća ili neizvršiva, to neće uticati na valjanost drugih odredaba Pravila privatnosti koji će ostati u potpunosti važeći i izvršivi.

 

8. Mađarsko pravo će biti merodavno za Pravila privatnosti i obradu Podataka, sa izuzetkom međunarodnih privatnih pravnih normi i principa. Strane će učiniti sve napore da prijateljski reše sve sporove, zahteve, pitanja ili razlike koje proističu iz ili su u vezi sa Pravilima privatnosti. Svaki spor, neslaganje ili zahtev koji proističe iz ili je u vezi sa Pravilima privatnosti može biti podnet od bilo koje od strana u isključivu jursidikciju nadležnog Mađarskog suda.